Supervised Doctoral Dissertations

  1. Winogrodzka D. (nearing completion). Doświadczenia mobilności przestrzennych a sytuacja na rynku pracy młodych dorosłych. Analiza ścieżek zawodowych oraz poczucia stabilności na rynku pracy. [Spatial mobility experiences and the situation in the labor market of young adults. Analysis of career paths and the sense of stability in the labor market] Series of publications in English and Polish.
  2. Bobrowska J. (in reviews). Pracownicze Innowacje społeczne w organizacjach w Polsce w kontekście pandemii Covid – 19. (Employee Social Innovations in Organizations in Poland in the Context of the Covid-19 Pandemic) [Dissertation in Polish].
  3. Michalska Z. (2023). Model transferu praktyk rozwijających kompetencje przyszłości, z edukacji pozaformalnej do edukacji formalnej, na przykładzie programu Klub Młodego Odkrywcy koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik (Model of Transfer of Practices Developing Future Competencies, from Non-formal to Formal Education, on the Example of the Young Explorer’s Club Program Coordinated by the Copernicus Science Centre) [Dissertation in Polish].
  4. Smaszcz P. (2022). Refleksyjność kobiet w połowie biegu życia.
    Portrety socjologiczne Polek na przykładzie kobiet z Radomia. (Reflexivity of Women in the Middle of the Life-course. Sociological Portraits of Polish Women on the Example of Women from Radom) [Dissertation in Polish].
  5. Buler M. (2020). Social Remittances into Family Life The Case of Polish Migrant Families over Time. [in English]
  6. Baran-Wojtachnio M. (2019). Zróżnicowanie społeczne w Wojsku Polskim. (Diversity in the Polish Army) [Dissertation in Polish] CUM LAUDE
  7. Sarnowska J. (2018, TBC). Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych. (The Socializing Role of International Migration) [Dissertation in Polish]