Graduate students

Supervised Master dissert

2011 Katarzyna Antoniak Stosunek Polaków do Żydów w kontekście stereotypów dotyczących osób pochodzenia żydowskiego
[Attitudes of Poles towards Jews in the context of stereotypes relating to the people with Jewish origin]
2011 Magdalena Gutowska Postawy wobec pracy młodych osób na początku kariery zawodowej w kontekście stylów życia
[Attitudes of youngsters at the beginning of their careers towards work in the context of life styles]
2011 Renata Salamończyk Oddziaływanie urlopów wychowawczych na sytuację zawodową kobiet: studium socjologiczne
[Impact of matterenity leaves on the occupational situation of women: A sociological approach]
2011 Agnieszka Sojczyńska Aktywność zawodowa kobiet a życie rodzinne w Polsce: studium socjologiczne
[Economic activity of women versus family life in Poland: A sociological approach]
2012 Marta Kowalska Freelancer na polskim rynku pracy. Studium socjologiczne.
[Freelancer in the Polish labour market: A sociological approach]
2012 Zuzanna Krawczyk Oddziaływanie kapitału społecznego na migracje wewnętrzne w Polsce. Studium socjologiczne pracowników wybranej firmy.
[Impact of social capital on internal mobility in Poland: A case study of a selected company]
2012 Anna Anczarska Etos pracy współczesnych Polaków. Studium socjologiczne korporacji międzynarodowej.
[Work ethos of contemporary Poles. A case study o multinational corporation]
2012 Anna Sikora Zawodowy polityk. Studium socjologiczne.
[Politician as profession. A sociological approach]
2012 Maria Sudacka Kariery zawodowe byłych członków organizacji AIESEC
[Occupational careers of AIESEC alumnis]
2012 Agnieszka Gaworek Socjalizacja w procesie kształtowania karier zawodowych. Studium socjologiczne kobiet pracujących w „męskich zawodach”.
[Socialisation in the process of education. A sociological approach to women working in ‘male professions’ in Poland]
2012 Aleksandra Alama Praca jako wartość dla „pokolenia trzech rzeczywistości społeczno-politycznych”
[Work as a value to ‘the generation of three socio-political realities’
2012 Joanna Gil Strategie wchodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w Warszawie po roku 2000
[Strategies of entering labour market by third level graduates in Warsaw after 2000]
2013 Michał Mazur Strategie Polaków dojeżdżających do pracy. Studium socjologiczne dojazdów do Warszawy
[Strategies of Poles commuting to work. A case study of commuters to Warsaw]
2013 Anna Uździło Strategie działań przedstawicieli mniejszości litewskiej na polskim rynku pracy.
[Strategies of representatives of Lithuanian minority in the Polish labour market]
2013 Magdalena Sterniczuk Niestereotypowy wybór profesji. Kobiety w zmaskulinizowanych i mężczyźni w sfeminizowanych zawodach.
[Non-stereotypical choice of profession. Women in masculinised and man in feminised professions]
2013 Paweł Zacłona Kariery zawodowe badaczy rynku i opinii w Polsce.
[Careers of market and opinion researchers in Poland]
2013 Justyna Sarnowska Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych. Working paper based on the disssertation here.
[Strategies of social sciences’ graduates in the labour market]
Master Dissertation by Justyna Sarnowska was distinguished by 2013 Florian Znaniecki Best Master Dissertation Award granted by Polish Sociological AssociationMedia on that:
http://natablicy.pl/badania-studentki-swps-jak-wyglada-sytuacja-zawodowa-absolwentow-nauk-spolecznych,artykul.html?material_id=530f376de1e17d997875b0c8
http://www.hrnews.pl/News1.aspx?id=3942
http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/droga-zawodowa-humanistow-na-poczatku-nie-rozni-sie-wiele-od-kariery-inzynierow
http://www.portalmaturzysty.pl/aktualnosci/absolwenci-nauk-spolecznych-na-rynku-pracy,2509,1.html
http://www.edulandia.pl/studia/1,134149,15569024,Absolwenci_na_rynku_pracy.html
http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/edukacja/jak-radza-sobie-absolwenci-uczelni-wyzszych-na-rynku-pracy
http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/8077/Pracoholik-czy-entuzjasta-pracy-/
http://studia.studentnews.pl/s/24/5608-Studia-newsy/4033118-Sytuacja-zawodowa-absolwentow-nauk-spolecznych.htm
http://forsal.pl/artykuly/799385,wyksztalcenie-polakow-studia-przestaly-byc-furtka-do-spolecznego-awansu.html
http://lepszejutro.polskieradio.pl/9/396/Artykul/1130253,Matura-i-co-dalej-Jakie-sa-zawody-przyszlosci
http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1106394,Humanista-(nie)-znaczy-bezrobotny-
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/793718,humanisci-bardziej-przedsiebiorczy-od-absolwentow-kierunkow-scislych-nie-maja-innego-wyjscia.html
http://neomedia.info/humanisci-prowadza-wlasne-firmy/
http://m.dziennik.pl/wiecej/edukacja/student/w-polsce-nie-licz-na-kariere-w-amerykanskim-stylu
http://www.uczelnie.pl/artykul,absolwenci-na-rynku-pracy,8142,1.html
http://akademiazatrudnienia.pl/?q=articles/2014/04/30/humani%C5%9Bci-zak%C5%82adaj%C4%85-firmy
http://www.studiawarszawa.com/index.php?idspec=8143
2013 Barbara Goik Kariery zawodowe osób pracujących w zawodach poza wykształceniem formalnym
[Careers of people working below their formal qualifications]
2013 Katarzyna Kozoń Oddziaływanie pracy zawodowej na kształtowanie się tożsamości jednostki.
Studium socjologiczne grupy zawodowej nauczycieli.[Impact of the occupational course on the creation of an individual identity. A sociological case of teachers]
2013 Marek Hawryluk Kariery zawodowe osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Polsce.
[Careers of people doing own business in Poland]
2013 Natalia Janusz Strategie działań kobiet w życiu zawodowym i rodzinnym
[Strategies of women in occupational and family lives]
2014 Katarzyna Kapuścińska Kariery zawodowe trenerów biznesu. Studium socjologiczne
[Careers of business couches. A sociological approach]
2014 Karolina Makowska Kariery zawodowe Polek w Wielkiej Brytanii po 2004 r.
[Careers of Polish women in the UK post-2004]
2014 Łukasz Klemens Kariery zawodowe prezesów polskich spółek
[Careers of CEO of Polish firms]
2014 Maria Misiurek Formy zatrudnienia w grupie zawodowej informatyków
[Forms of employment among IT specialists]
2014 Sara Kaśnicka Działalność gospodarcza jako strategia funkcjonowania absolwentów na rynku pracy
[Own business as a strategy of graduates in the labour market]
2014 Lilla Szymańska Szkolne samorządy uczniowskie i demokratyzacja. Studium socjologiczne
[School students’ governments and democratisation. A sociological approach]
2014 Katarzyna Witczak Ścieżki zawodowe osób zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) w Polsce
[Occupational paths of CSR specialists in Poland]
2015 Magdalena Wasilewska Partycypacja kobiet w rynku pracy poprzez zakładanie działalności gospodarczej.
[Women participation in the labour market through doing own business].
2015 Magdalena Karczemna STRATEGIE ZAWODOWO-RODZINNE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT DWUNASTU W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ.
[Job and family strategies of parents of kids below 12. The case study of Great Warsaw].
2015 Aneta Danielewicz UWARUNKOWANIA OSIĄGANIA POZYCJI KIEROWNICZYCH PRZEZ KOBIETY NA RYNKU PRACY W POLSCE.
[Conditionings of reaching managerial positions by women in Poland].
2015 Monika Tadeusik STRATEGIE WYCHODZENIA Z KORPORACJI. STUDIUM SOCJOLOGICZNE KARIER POSTKORPORACYJNYCH.
[Exit strategies from corporation. A sociological case study of post-corporate careers].
2015 Monika Płuciennik Praca rekrutera w toku przebiegu dróg zawodowych w HR.
[Careers of HR recruitment specialists].
2015 Olga Sobkowicz STRATEGIE FUNKCJONOWANIA OSÓB HOMOSEKSUALNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE.
[Labour market strategies of homosexuals in Poland].
2015 Monika Bednarska PRACOWNICY W FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ FIRMY W POLSCE. STUDIUM SOCJOLOGICZNE.
[Employees in formal and informal structure of an organisation in Poland. A sociological case study].
2016 Misztal Błażej RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM W OCZACH PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA Y. STUDIUM SOCJOLOGICZNE

Working paper based on the disssertation here.

2016 Brodowicz Małgorzata Wejście do zawodu dziennikarzy pokoleń X i Y w Polsce – studium socjologiczne
2016 Bożęcka Karolina BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA W PRACĘ PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA Y W POLSCE
2016 Fijołek Martyna KARIERY ZAWODOWE PEDAGOGÓW. STUDIUM SOCJOLOGICZNE WEJŚCIA DO ZAWODU
2016 Błaszkowski Adrian Strategie zarządzania zasobami ludzkimi pokolenia Y przez firmy na polskim rynku pracy
2016 Drozd Ewelina Postawy wobec pracy pracowników pokoleń X i Y oczami HR menedżerów
2016 Sakowska Martyna Niematerialne instrumenty motywowania do działania pracowników na przykładzie firmy PGE Systemy S.A.
2016 Dietrich Marta Analiza procesu dokonywania wyboru zawodu na przykładzie radców prawnych. Studium socjologiczne
2016 Mościpan Paulina Relacje w miejscu pracy pomiędzy przedstawicielami pokoleń X i Y. Studium socjologiczne.
2016 Malesza Monika Znaczenie stażu w przebiegu karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków. Analiza porównawcza staży w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach.

Working paper based on the disssertation here.